ICT hatékonyság

Az elmúlt éveket az informatika gyors növekedése jellemezte. Ez egy­részt a különböző szervezetek növekedésének következménye, amelyet az ICT-nek ki kellett szol­gál­nia, másrészt tovább nőtt az informatika szerepe is a szervezeteken belül. Ma a nagyvállalatok mű­ködése 60%-ot is meghaladó mértékben épül rá informatikai rendszereikre, eszközeikre.

Az informatika az elmúlt években lezajlott,  gyors mennyi­ségi növekedése gyakran olyan szi­tuációkhoz vezetett (komplexitás, in­ho­mo­genitás, költségek stb.), amikor már a további fejlő­dés­hez minőségi változásokra van szükség az irányítás, az alkalmazások, az infra­struktúra, a szolgál­ta­tások, a folyamatok, a biztonság, illetve a költségek tervezése, követése területén. (szolgáltatás-orientált modell, szolgáltató informatika, fo­lya­matok, al­kal­mazás-, szerver-, storage-, riport-, nyomató-konszolidáció, szerver-, storage-virtua­li­zá­ció, átfogó biz­­tonság, át­gon­dolt kockázatmenedzsment, insourcing/outsourcing politika stb.)

Rész­­eredmé­nyeket egy-egy probléma feltárásával, megoldásával is el lehet érni, átfogó ered­mény eléréséhez azon­ban átfogó, az üzleti igényekből kiinduló és az utolsó eszközig terjedő vizsgálatra, az össze­füg­gések feltárására is szükség van.

A HRK Consulting Tanácsadó Kft. olyan szolgáltatást ajánl, amely képes feltárni az összes prob­lémát, azok okait, összefüggéseit és jól kidolgozott, szakmailag és pénzügyileg is meg­alapozott, alátámasztott javaslatokat nyújt, lehetővé téve az átfogó megoldást.

Ezek az általunk javasolt  minő­ségi változások a mennyiségi növe­ke­dés során felhal­mozott hatékonysági tartalékok feltárásával, raciona­lizálással, optimalizálással döntő mérték­ben segít­hetik elő mind a gaz­da­sági válság túlélését, mind pedig a válság utáni időszakra történő felké­szülést az ICT terü­letén.

Szívesen beszélnénk erről Önnel és munkatársaival röviden, személyesen is, illetve szívesen tartanánk prezentációt is.