Vállalatoknak

Célkitűzéseink megvalósítása érdekében a tanácsadás alábbi terü­le­tein támogatjuk vállalati ügy­felein­ket.

Stratégiai tervezési, megvalósítási tanácsadás

 • Stra­tégiai elemzések készítése és stratégiák kidolgozása (vállalati, üzlet­ági és funkcionális - főként informatikai - stratégiák,
 • A stratégiai tervezési projektek, tevékeny­ségek során tar­talmi és mód­szertani ta­nács­adás és minőségbiztosítás, valamint minőség­biz­to­sítás.
 • Informatikai stratégiák készítése
 • Projektmenedzsment használatának bevezetése
 • Változáskezelés (Change Management) tanácsadás

Projektgenerálás, pályázatírás és projektirányítás

Szolgáltatásaink, amelyeket kis- és középvállalatok (valamint ilyen szervezeteket is magukban foglaló pályázati konzorciumok) részére nyújtunk, beleértve közvetlen „brüsszeli" pályázatok elkészítését is lefedik a pályázati támogatással megvalósuló projektek teljes életciklusát:

 • Projektötlet, projektgenerálás
 • Pályázati források keresése
 • Pályázat­írás (pályázatok komplex elkészítése, beleérve: projekttervezés, megva­lósít­ha­tósági tanulmány készítése)
 • Projektirányítás, „shadow" projektirányítás, tartalmi és módszertani minőség­biz­to­­sítás, beleértve az elvárásoknak meg­felelő működést, elszámolást, a projekt dissze­minációját

Szervezési tanácsadás

 • Üzletifolyamat-elemzés, folyamat- és szervezetkorszerűsítés végrehajtása.
 • Szervezeti és működési szabályzatok (SzMSz) és további szervezési dokumen­tá­ciók készítése, illetve meglévő szabályzatok, dokumentációk értékelése.

Informatikai tanácsadás

Informatikai tanácsadási szolgáltatásaink kiterjednek az informatikai stratégia készítésétől a közép és rövid távú tervezésen, az alkalmazásokkal (ERPII, BIW, e-Business,) és info-kommu­niká­ci­ós infra­struk­túrával kapcso­latos specifikációkészítésen, alkalmazás-, eszközkivá­lasz­tá­son, imp­le­mentáción, alkalmazás­integ­ráción (EAI) projekt­menedzs­men­ten, keresztül az üzemel­te­tés­ig, eszközkonszolidációig, a komplex informatikai biz­ton­ságig, infor­ma­tikai szolgál­tatási szint megállapodásokig (SLA) és további feladatokig, beleérve a SOA-hoz kapcsolódó feladatokat is .

 • Informatikai stratégiák készítése
 • Nagy értékű, jelentős informatikai projektek tervezése, menedzselése, minőség­biz­tosítása
 • Informatikai, alkalmazói rendszerekkel kapcsolatos, részletes követelmények kidol­gozása, pályáz­­tatási és érté­kelési eljárások kidolgozása, a végrehajtás támogatása, beleértve a közbeszerzési eljárásokat is (kivéve a közbeszerzési szakértői felada­tokat),
 • Információs rendszerek implementációjának támogatása,
 • E-business megoldások
 • Informatikai és kommunikációs technológiai (IKT) infrastruktúrák értékelése, hatékonyságának növe­lé­se, korszerűsítési javaslatok készítése, megvalósítása
 • Vezetők informatikai továbbképzése, munkatársak oktatása
 • Informatikai szabályzatok készítése, meglévő szabályzatok aktualizálása
 • Informatikai audit, nemzetközi - CISA (Certified Information System Auditor) - képesítésű auditorokkal; IT biztonsági felmérések ké­szítése, biztonsági szabályzat, katasztrófa-elhárítási terv, üzleti / mű­kö­dési folyto­nos­sági terv készítése;                                                   
 • Informatikai szolgáltatási-szint szerződések (SLA) kidolgozása, illetve meglévők értékelése

Projektekkel kapcsolatos tanácsadói tevékenységek

Projektvezetés, „shadow" projektmenedzsment, projektek módszertani és tartalmi minőségbiz­tosítása, pályázati tanácsadás kormányzati, közigazgatási, önkormány­zati intéz­mények vállalatok, pénzinté­zetek, külön­böző projektjei során.